Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rosersbergs IKs Träningspolicy

Riksidrottsförbundet rekommenderar att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.

En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

 

Utifrån detta så har föreningsstyrelsen i Rosersbergs IK satt följande riktlinjer för antal träningar för våra barn upp till åk 6.

 

Bollskolorna – 1 träning/vecka
Låg- och mellanstadium – 2 träningar/vecka
From åk 6, OK med extra träning om halltid finns (eller ute)
Vid lag med två årskullar styr äldsta årskullen


/RIK Föreningsstyrelse

Policy

Policy

Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

  

Allmänt

 

Rosersbergs IK bedriver verksamhet i fotboll, handboll, innebandy och motion.

 

Rosersbergs IK är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och tillhör:

 

Specialförbunden (SF):

Distriktsidrottsförbundet 

(DF):


Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF):

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Handbollförbundet

Svenska Innebandyförbundet

 

 

Upplands Fotbollförbund

Upplands Handbollförbund

Stockholms Innebandyförbund

Rosersbergs IK är skyldig att följa dessa organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut.

  

Organisation

                                                           

Rosersbergs IK: s beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte och Föreningsstyrelsen.

Årsmötet hålls en gång per år i enlighet med RIK: s stadgar § 15 t.o.m. § 21.

Extra Årsmöte kan utlysas i enlighet med RIK: s stadgar § 22.

Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, övrig ledamot och en representant från respektive sektion.  Föreningsstyrelsen håller möten minst tre gånger om året för att då diskutera frågor som direkt påverkar verksamheten. Om det uppkommer frågeställningar som kräver beslut från hela Föreningsstyrelsen så kallas sektionsrepresentanterna in till extramöten.

Sektionsstyrelserna utgör ledningen för varje sektion och ansvarar för att underlätta verksamheten för de aktiva inom den egna sektionen. Sektionsstyrelsen ansvarar också för att RF:s, SF:s, DF:s, SDF:s tävlingsregler och beslut efterlevs liksom RIK:s stadgar och policy.

Tränare och ledare har en avgörande betydelse för idrottens utveckling då de arbetar direkt mot de aktiva ute i verksamheten. Därför ställs det också höga krav. Ledarna ska leda, organisera och utveckla sina lag och dess individer genom att följa de riktlinjer som RF, SF, DF, SDF, RIK och den egna sektionen tagit fram.

Medlemmarna utgör tillsammans Rosersbergs IK. En medlem kan vara aktiv, stödmedlem eller hedersmedlem.

Medlemmarna har rätt att delta i sammankomster och rätt till information om föreningens angelägenheter.

Medlemmarna ska följa beslut som fattats av föreningsor­ganen och ovan nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

Aktiv medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar. 

Aktiv medlem har ett ansvar för sitt agerande på och utanför idrottsarenan, då den aktive representerar Rosersbergs IK. 

Som aktiv medlem räknas spelare, tränare/ledare, styrelseledamot och föreningsdomare. 

 

 

Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

 

Verksamhet

Den idrottsliga verksamheten

 

Rosersbergs IK

har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet  i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

har som särskild målsättning att bedriva en bred idrottsverksamhet där alla ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar

är öppen för alla som vill vara med, oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter skall respekteras

ska verka för att bibehålla flersektions idéen 

ska kunna erbjuda verksamheter året runt

vill tillmäta leken stor betydelse. Det ska vara roligt och stimulerande att idrotta i RIK.

 

Den sociala verksamheten

 

Rosersbergs IK:

ska verka för att Klubbstugan, Råbergshallen, Råbergsvallen och övriga planer skall vara naturliga knutpunkter för medlemmar, Rosersbergare och gästande lag

ska verka för ett ökat engagemang för alla åldersgrupper i Rosersberg med omnejd

ska verka för att arrangemang, såsom Julgransplundring, Valborgsfirande och Midsommarfirande, bibehålls i RIK: s regi.

 

Etik och moral

 

Rosersbergs IK

tar helt och hållet avstånd från mobbing, rasism och kränkande handlingar

tar avstånd från alla former av fusk och doping

tar avstånd från användandet av droger, tobak och alkohol i samband med idrottsutövande

ska verka för att aktiva ledare och publik ska uppträda sportsmannamässigt

ska verka för att språket ska vara positivt och vårdat

ska utöva ett aktivt värdskap gentemot gästande lag och domare.

 

Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

  

Rosersbergs IK: s Föreningsstyrelse 


Organisation

ska ha en genomarbetad föreningspolicy

ska ha en kortsiktig och långsiktig målsättning

ska vila på en stabil organisation ansvara för Föreningsstyrelsens (föreningens) ekonomi

ska verka för att Föreningsstyrelsen, sektionsstyrelsen, ledare, aktiva och övriga medlemmar skall ha tillgång till den av årsmötet godkända mål- och verksamhetspolicyn

ska sträva efter en jämlik resursfördelning.

 

Idrottslig verksamhet

ska utveckla verksamheten enligt Riksidrottsförbundets ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

ska vara länk mellan sektionerna för att garantera ett samarbete

ska vidarebefordra allmän information intern, ansvara för medlemsfrågor, profilfrågor, marknadsfrågor externt och göra utvärderingar

ska (vid behov) ingripa och vidta erforderliga åtgärder i resp. sektion under löpande verksamhetsår

ska ansvara för och tillhandahålla kanslifunktion som ska administrativt ge stöd till sektionerna.

 

Social verksamhet

ska verka för goda relationer med Riksidrottsförbundet, Distriktsförbundet, Specialdistriktsförbunden, andra föreningar, Sigtuna kommun, skolan, inom RIK och Rosersbergare.

ska verka för att hålla ledarmöten (över sektionsgränserna) minst två gånger om året

ska verka för aktiviteter för stödmedlemmar

ska sträva mot en god profilerig av RIK i alla sammanhang.

 

Etik och moral

ska upprätthålla en god etik och moral i sitt ledarskap

ska verka för att föreningen arbetar för det av årsmötet beslutade temat: ”Glädje, Kamratskap & Rent Spel”.

 


Regler, Riktlinjer och Rekommendationer


Rosersbergs IK: s Sektionsstyrelser 
 

Organisation

ska ha en genomarbetad sektionspolicy (vilken går i linje med RIK:s föreningspolicy)

ska ha en kortsiktig och långsiktig målsättning

ska vila på en stabil organisation och ansvara för sektionens egen ekonomi

ska sträva efter en jämlik resursfördelning

ska ha en verksamhet som på alla nivåer är trovärdig i förhållande till idrottens idé och mål och som bedrivs under trygga och säkra former

ska utveckla verksamheten enligt RIK:s och resp. specialförbunds riktlinje

utse en representant till Föreningsstyrelsen

ska utse en kontaktperson (per sektion) mot kommunen.

 

Idrottslig verksamhet

ska ge möjlighet till utveckling och utbildning (ska sträva efter att ha utbildade ledare i sina lag och ge sina spelare en bra spelarutbildning)

ska inventera och vidta åtgärder så att en fortsatt bred verksamhet inom RIK kan erbjudas.

ska jobba aktivt med att rekrytera fler ledare 

ska verka för en sund barn- och ungdomsidrott som motverkar utslagning i unga år

ska bistå SDF med rekrytering av domare

ska bistå Föreningsstyrelsen i utvecklings- och utvärderingsfrågor.

 

Social verksamhet

ska verka för goda relationer med lagen, mellan lagen, med övriga sektioner inom RIK, med andra föreningar, med specialdistriktsförbunden och med Sigtuna kommun.

 

Etik och Moral

ska verka för att spelare, ledare och funktionärer aktivt motverkar dopning, droger och fusk.

 


ReglerRiktlinjer och Rekommendationer


Rosersbergs IK: s ledare (gäller alla ledare)

 

Idrottsliga verksamheten

ska följa RIK:s och idrottens regler och bestämmelser

ska respektera domarens bedömning och beslut

ska hjälpa och stötta domaren i dennes arbete på och utanför planen

ska upprätthålla en god relation med sina motståndare

ska uppträda som ett föredöme för sina spelare.

 

Social verksamhet

ska verka för att de aktiva ska få vara delaktiga i planeringen av föreningens verksamhet (genom ett spelarråd)

ska uppmuntra de aktiva till att hålla på med flera aktiviteter.

 

Etik och moral

ska upprätthålla en god etik och moral i sitt ledarskap

ska motverka fusk och mobbing.

 

Rosersbergs IK: s ledare (gäller barn och ungdomsledare)

 

Idrottsliga verksamheten

ska anpassa verksamheten till barnets utveckling på alla plan

ska uppmuntra barnen till allsidigt idrottande och ska samarbeta med andra idrotter

ska uppmuntra barnen till andra fritidsintressen och till skolarbete

ska tillgodose ungdomarnas rörelsebehov, lekfullhet och spelarglädje

ska ta stor hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och social

ska verka för ett stort föräldraengagemang och fördela arbetsuppgifter inom laget.

 

Sociala verksamheten

ska lära barnen att kamratskap och trygghet får man genom god lagande, en schyst attityd och en positiv inställning på och utanför planen

ska skola ungdomarna i etik och moral.

                                               

 

Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

 

Föreningsstyrelsen

Hålla Styrelsemöten minst 3ggr per kalenderår

Föra protokoll, som via föreningsrepresentanten och sektionerna, vidarebefordras ut till lagen

Uppdatera en KRIS-plan – i förebyggande syfte.

Föra protokoll, som via föreningsrepresentanten och sektionerna, vidarebefordras ut till lagen

Hålla ledarmöten (över sektionsgränserna) minst 2 ggr per kalenderår
Att göra besök i verksamheten – för att minska eventuella klyftor inom RIK.

 

 

Sektionsstyrelsen

Styrelsemöten minst 3 ggr per säsong

Ledarmöten minst 1 ggr per säsong

Arbetsbeskrivning med ansvarsområden

Föräldrautbildning vid säsongsstart – i första hand med de yngsta lagen - se även ”Föräldrar” nedan

Besök i verksamheten.

 

 

Lagledaren/Tränaren

Spelarråd

Sociala aktiviteter utanför tränings- och matchverksamheten (ansvarig spelarrådet)

  

Rosersbergs IK: s barn- och ungdomsledare (upp till och med 15 års ålder)  

Föräldramöten minst 2 ggr per år

Föräldrarepresentanter och/eller Föräldragrupp kring laget

Fördelning av arbetsuppgifter kring laget    

Förälder i omklädningsrum (åtminstone upp till 15 års ålder)

Föräldrarepresentation vid träningsläger och/eller turneringar med övernattning

Spelarråd (ett led att uppfostra RIK:s spelare i en demokratisk anda - med föräldrastöd för de yngsta)

Sociala aktiviteter utanför tränings- och matchverksamheten (ansvarig spelarrådet och föräldragruppen)

Utvecklingssamtal med spelare (barn och ungdomsverksamheten i första hand) kring frågor om bl.a. individuell målsättning, utveckling och status – minst 1 ggr per säsong. Utvecklingssamtalet kan med fördel delegeras till andra ansvariga inom organisationen kring laget.

 

 

Föräldrarna

Närvara så ofta som möjligt vid matcher

Närvara ett par gånger per säsong vid träning

Heja på laget genom positiva tillrop och ramsor

Vara stödjande, intresserade, omtänksamma och förstående

Vara positiva och uppmuntrande vid förluster

Ställa krav på uppträdande vid matcher, men inte kräva vinst

Visa initiativförmåga och hjälp gärna till med pyssel runt laget

Hjälpa till med att undvika kollisioner mellan skola, laget och andra aktiviteter

Se till att spelarna alltid meddelar eventuell frånvaro

Ställa upp och arbeta enligt gällande arbetsschema

Komma på de föräldramöten som laget anordnar

Skall, när så är möjligt, vara med i omklädningsrummet efter match, såväl borta som hemma.

Skjutsa till bortamatcher.


 
Sociala Medier
BLI MEDLEM I ROSERSBERGS IK
Våra sponsorer
Profilguide
Nolltolerans
Gräsroten