SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ROSERSBERGS IK
Så många som möjligt - så länge som möjligt
Vid skada

Om du är licensierad spelar och spelar fotboll eller innebandy kontaktar du VID SKADA FOLKSAM på 0771-960 960 


Om du är licensierad spelar och spelar handboll kontaktar du VID SKADA Gjensidige på 0771-326 326 alt. www.gjensidige.se/handboll
Svenska Handbollsförbundet har valt att skriva avtal med Gjensidige från och med den 1 oktober 2017.

Policy vid sjukdom

Bakgrund till att RIK utarbetat policy i detta sammanhang är föranlett av ett behov att till ledare, tränare, föräldrar och aktiva ge vägledning för hur vi skall förhålla oss gentemot våra aktiva i denna fråga.

 

Efter kontakter med Riksidrottsförbundet, respektive förbund inom fotboll, handboll och innebandy samt kontakter med infektionsläkare och idrottsläkare har vi fastställt följande: 

 

 • Grundregel: All fysisk ansträngning gällande träning och matcher skall undvikas vid sjukdom en vecka från insjuknandedagen, dock minst 2 dagar efter att eventuellt febern gått ner till normaltemperatur. Längre än 1 vecka och/eller hög feber bör fysisk ansträngning undvikas upp till en vecka efter tillfrisknandet.

  Vid osäkerhet om ett barn eller ungdom är sjuk bör febern kontrolleras. Föräldrar, ledare och tränare bör iakttaga försiktighet vid osäkerhet om sjukdom och hellre låta personen vila framför träning och/eller matchdeltagande.
 • Detta gäller såväl infektionssjukdomar som virussjukdomar och oavsett om vederbörande äter antibiotika eller inte. Vid virussjukdomar är det dokumenterat genom flera undersökningar att virus kan påverka hjärtmuskeln vilket kan få allvarliga konsekvenser vid fysisk ansträngning.
 • Om läkare eller vårdinrättning angett längre tid än en vecka gäller naturligtvis expertisens rekommendation.
 • Vid kontakt med läkare eller vårdinrättning i samband med sjukdom bör man som förälder eller aktiv ta upp frågan angående deltagande i träning eller match för att få råd och rekommendationer. Läkarens eller vårdinrättningens råd/rekommendationer bör då vidarebefordras till ledare och tränare.
 • Vid skada där läkare eller vårdinrättning kontaktas bör punkt 4 följas.
 • Beroendepolicy

  Rosersbergs IK som är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran vill verka för:

  ·        en minskad alkoholkonsumtion och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut

  ·        minimera risken för att ungdomar börjar röka och/eller snusa

  ·        minimera risken för ett totalt droganvändande


  Vår beroendepolicy innefattar:

  ·        alkohol och med alkoholdrycker avser vi spritdrycker, vin starköl och öl (drycker starkare än lättöl)

  ·        tobak inklusive snus

  ·        droger


  Våra ledare är och skall verka som goda förebilder och som representanter för de olika idrotter som ryms inom RIKs verksamhet. Vi menar att alkohol-, tobak- och droganvändning försämrar idrottsprestationer vilket är i motsats till ändamålet med idrottsutövning.

   

  Genom avhållsamhet från alkohol, tobak och droger ger vi våra idrottsutövare och ledare en trygg och säker miljö utan berusade eller påverkade ledare och aktiva idrottare. Föräldrar ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att vi fullföljer vår drogpolicy.

   

  Vår beroendepolicy innebär att:

  ·        Ingen alkohol eller droganvändning ska förekomma vid aktiviteter där RIK arrangerar eller deltar, såsom i tävlingar och träningsläger eller resor till och från dessa.

  ·        Ungdomar under 18 år kan endast delta på RIK fester där alkohol förekommer i målsmans sällskap.

  ·        Det inte är tillåtet att komma till träning, match eller annat möte påverkad av alkohol eller droger. Det gäller även om man är bakfull.

  ·        I samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten och i de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang har RIK ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

  ·        Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder

  ·        RIK ska avstå från åtaganden i sponsorsammanhang som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

  ·        Rökning inklusive snusning skall inte utföras i barn och ungdomars direkta närhet. Det innebär att rökare och snusare får gå undan när barn och ungdomar idrottsutövar för att tydligt påvisa att rökare och snusare missar något.

  ·        Användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADAs dopinglista är förbjuden och där undantag endast ges om läkarintyg för t ex astmamedicin finns.


  Policyn finns publicerad på RIKs hemsida och ska även informeras kontinuerligt till ledare, ungdomar och föräldrar.

   

  Policyn ska utvärderas regelbundet t.ex. inför årsmötet.

   

  Om det händer:

  Om inte beroendepolicyn efterlevs ska följande åtgärder vidtas:

   

  ·        Enskilt samtal med berörd person och erbjuda personen hjälp och stöd

  ·        Om berörd person är under 18 år - Skriftlig information till föräldrar där enskilt samtal ska erbjudas

  ·        Om berörd person är under 18 år - Kontakt med sociala myndighet vid misstanke av problem

  ·        Kontakta polis vid misstanke av brott mot svensk lag med användning av narkotika och prestationshöjande medel

  ·        Kontakta Riksidrottsförbundets antidopinggrupp vid doping

  ·        Vid upprepade tillfällen där drogpolicyn inte efterlevts så värderas eventuella konsekvenser för den berörda

   

  Ansvar:

  Det är alla medlemmars ansvar att beroendepolicyn efterlevs. Som medlem i RIK ska man följa föreningens stadgar och policys. Om inte drogpolicyn efterlevs så är det ledarens, förälderns (om berörd person är under 18 år) samt föreningens ansvar att punkterna ovan genomförs. RIKs Stöd och Krisgrupp kan kontaktas som stöd i processen ovan


  Spel: 

  Spelandet har ökat dramatiskt i samhället då det blir enklare och enklare att komma åt spel via datorer och telefoner. Lagen säger att alla som spelar skall vara över 18 år. Spelbolagen gör deras bästa för att minimera risken för spel av minderåriga genom att kräva identifikation av kunderna. Alla personer som spelar idag måste antingen registrera sig på spelbolagens sidor alt. via Bank ID. Detta gör att de kan följa sitt spelande och därmed se de olika spelmönster och eventuella riskbeteende.  
  Från och med 1/1 2019 finns även ett nationellt avstängningsregister, Spelpaus, som drivs av Spelinspektionen. Där kan du stänga av dig från alla spelbolag som har licens i Sverige. Besök: www.spelpaus.se

   

  Föreningens ansvar: Vi som förening skall hjälpa de personer som vi misstänker ha ett osunt spelbeteende att förstå vart de kan vända sig för att få hjälp.


  Se vidare information kring just Svenska Spels spelansvar på deras hemsidan: https://om.svenskaspel.se/spelansvar/

  Rosersbergs IKs Träningspolicy

  Riksidrottsförbundet rekommenderar att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

  Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.

  En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

   

  Utifrån detta så har föreningsstyrelsen i Rosersbergs IK satt följande riktlinjer för antal träningar för våra barn upp till åk 6.

   

  Bollskolorna – 1 träning/vecka
  Låg- och mellanstadium – 2 träningar/vecka
  From åk 6, OK med extra träning om halltid finns (eller ute)
  Vid lag med två årskullar styr äldsta årskullen


  /RIK Föreningsstyrelse

  Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

  Allmänt

   

  Rosersbergs IK bedriver verksamhet i fotboll, handboll, och till viss utsträkning övrig motion.

   

  Rosersbergs IK är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och tillhör:

   

  Specialförbunden (SF):

  Distriktsidrottsförbundet 

  (DF):

   

  Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF):

  Svenska Fotbollförbundet

  Svenska Handbollförbundet

   

   

   

  Upplands Fotbollförbund

  Upplands Handbollförbund

   

  Rosersbergs IK är skyldig att följa dessa organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut.

    

  Organisation

                                                             

  Rosersbergs IK: s beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte och Föreningsstyrelsen.

  Årsmötet hålls en gång per år i enlighet med RIK: s stadgar § 15 t.o.m. § 21.

  Extra Årsmöte kan utlysas i enlighet med RIK: s stadgar § 22.

  Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, övrig ledamot och en representant från respektive sektion.  Föreningsstyrelsen håller möten minst tre gånger om året för att då diskutera frågor som direkt påverkar verksamheten. Om det uppkommer frågeställningar som kräver beslut från hela Föreningsstyrelsen så kallas sektionsrepresentanterna in till extramöten.

  Sektionsstyrelserna utgör ledningen för varje sektion och ansvarar för att underlätta verksamheten för de aktiva inom den egna sektionen. Sektionsstyrelsen ansvarar också för att RF:s, SF:s, DF:s, SDF:s tävlingsregler och beslut efterlevs liksom RIK:s stadgar och policy.

  Tränare och ledare har en avgörande betydelse för idrottens utveckling då de arbetar direkt mot de aktiva ute i verksamheten. Därför ställs det också höga krav. Ledarna ska leda, organisera och utveckla sina lag och dess individer genom att följa de riktlinjer som RF, SF, DF, SDF, RIK och den egna sektionen tagit fram.

  Medlemmarna utgör tillsammans Rosersbergs IK. En medlem kan vara aktiv, stödmedlem eller hedersmedlem.

  Medlemmarna har rätt att delta i sammankomster och rätt till information om föreningens angelägenheter.

  Medlemmarna ska följa beslut som fattats av föreningsor­ganen och ovan nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

  Aktiv medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar. 

  Aktiv medlem har ett ansvar för sitt agerande på och utanför idrottsarenan, då den aktive representerar Rosersbergs IK. 

  Som aktiv medlem räknas spelare, tränare/ledare, styrelseledamot och föreningsdomare. 

   

   

  Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

   

  Verksamhet

  Den idrottsliga verksamheten

   

  Rosersbergs IK

  har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet  i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

  har som särskild målsättning att bedriva en bred idrottsverksamhet där alla ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar

  är öppen för alla som vill vara med, oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter skall respekteras

  ska verka för att bibehålla flersektions idéen 

  ska kunna erbjuda verksamheter året runt

  vill tillmäta leken stor betydelse. Det ska vara roligt och stimulerande att idrotta i RIK.

   

  Den sociala verksamheten

   

  Rosersbergs IK:

  ska verka för att Klubbstugan, Råbergshallen, Råbergsvallen och övriga planer skall vara naturliga knutpunkter för medlemmar, Rosersbergare och gästande lag

  ska verka för ett ökat engagemang för alla åldersgrupper i Rosersberg med omnejd

  ska verka för att arrangemang, såsom Julgransplundring, Valborgsfirande och Midsommarfirande, bibehålls i RIK: s regi.

   

  Etik och moral

   

  Rosersbergs IK

  tar helt och hållet avstånd från mobbing, rasism och kränkande handlingar

  tar avstånd från alla former av fusk och doping

  tar avstånd från användandet av droger, tobak och alkohol i samband med idrottsutövande

  ska verka för att aktiva ledare och publik ska uppträda sportsmannamässigt

  ska verka för att språket ska vara positivt och vårdat

  ska utöva ett aktivt värdskap gentemot gästande lag och domare.

   

  Om spelare eller ledare inte följer eller avviker från RIK´s policy gällande Etik & Moral, har RIK rätt att utesluta spelare eller ledare ur föreningen.

   

  Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

    

  Rosersbergs IK: s Föreningsstyrelse 


  Organisation

  ska ha en genomarbetad föreningspolicy

  ska ha en kortsiktig och långsiktig målsättning

  ska vila på en stabil organisation ansvara för Föreningsstyrelsens (föreningens) ekonomi

  ska verka för att Föreningsstyrelsen, sektionsstyrelsen, ledare, aktiva och övriga medlemmar skall ha tillgång till den av årsmötet godkända mål- och verksamhetspolicyn

  ska sträva efter en jämlik resursfördelning.

   

  Idrottslig verksamhet

  ska utveckla verksamheten enligt Riksidrottsförbundets ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

  ska vara länk mellan sektionerna för att garantera ett samarbete

  ska vidarebefordra allmän information intern, ansvara för medlemsfrågor, profilfrågor, marknadsfrågor externt och göra utvärderingar

  ska (vid behov) ingripa och vidta erforderliga åtgärder i resp. sektion under löpande verksamhetsår

  ska ansvara för och tillhandahålla kanslifunktion som ska administrativt ge stöd till sektionerna.

   

  Social verksamhet

  ska verka för goda relationer med Riksidrottsförbundet, Distriktsförbundet, Specialdistriktsförbunden, andra föreningar, Sigtuna kommun, skolan, inom RIK och Rosersbergare.

  ska verka för att hålla ledarmöten (över sektionsgränserna) minst två gånger om året

  ska verka för aktiviteter för stödmedlemmar

  ska sträva mot en god profilerig av RIK i alla sammanhang.

   

  Etik och moral

  ska upprätthålla en god etik och moral i sitt ledarskap

  ska verka för att föreningen arbetar för det av årsmötet beslutade temat: ”Glädje, Kamratskap & Rent Spel”.

   


  Regler, Riktlinjer och Rekommendationer


  Rosersbergs IK: s Sektionsstyrelser 
   

  Organisation

  ska ha en genomarbetad sektionspolicy (vilken går i linje med RIK:s föreningspolicy)

  ska ha en kortsiktig och långsiktig målsättning

  ska vila på en stabil organisation och ansvara för sektionens egen ekonomi

  ska sträva efter en jämlik resursfördelning

  ska ha en verksamhet som på alla nivåer är trovärdig i förhållande till idrottens idé och mål och som bedrivs under trygga och säkra former

  ska utveckla verksamheten enligt RIK:s och resp. specialförbunds riktlinje

  utse en representant till Föreningsstyrelsen

  ska utse en kontaktperson (per sektion) mot kommunen.

   

  Idrottslig verksamhet

  ska ge möjlighet till utveckling och utbildning (ska sträva efter att ha utbildade ledare i sina lag och ge sina spelare en bra spelarutbildning)

  ska inventera och vidta åtgärder så att en fortsatt bred verksamhet inom RIK kan erbjudas.

  ska jobba aktivt med att rekrytera fler ledare 

  ska verka för en sund barn- och ungdomsidrott som motverkar utslagning i unga år

  ska bistå SDF med rekrytering av domare

  ska bistå Föreningsstyrelsen i utvecklings- och utvärderingsfrågor.

   

  Social verksamhet

  ska verka för goda relationer med lagen, mellan lagen, med övriga sektioner inom RIK, med andra föreningar, med specialdistriktsförbunden och med Sigtuna kommun.

   

  Etik och Moral

  ska verka för att spelare, ledare och funktionärer aktivt motverkar dopning, droger och fusk.

   


  ReglerRiktlinjer och Rekommendationer


  Rosersbergs IK: s ledare (gäller alla ledare)

   

  Idrottsliga verksamheten

  ska följa RIK:s och idrottens regler och bestämmelser

  ska respektera domarens bedömning och beslut

  ska hjälpa och stötta domaren i dennes arbete på och utanför planen

  ska upprätthålla en god relation med sina motståndare

  ska uppträda som ett föredöme för sina spelare.

   

  Social verksamhet

  ska verka för att de aktiva ska få vara delaktiga i planeringen av föreningens verksamhet (genom ett spelarråd)

  ska uppmuntra de aktiva till att hålla på med flera aktiviteter.

   

  Etik och moral

  ska upprätthålla en god etik och moral i sitt ledarskap

  ska motverka fusk och mobbing.

   

  Rosersbergs IK: s ledare (gäller barn och ungdomsledare)

   

  Idrottsliga verksamheten

  ska anpassa verksamheten till barnets utveckling på alla plan

  ska uppmuntra barnen till allsidigt idrottande och ska samarbeta med andra idrotter

  ska uppmuntra barnen till andra fritidsintressen och till skolarbete

  ska tillgodose ungdomarnas rörelsebehov, lekfullhet och spelarglädje

  ska ta stor hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och social

  ska verka för ett stort föräldraengagemang och fördela arbetsuppgifter inom laget.

   

  Sociala verksamheten

  ska lära barnen att kamratskap och trygghet får man genom god lagande, en schyst attityd och en positiv inställning på och utanför planen

  ska skola ungdomarna i etik och moral.

                                                 

   

  Regler, Riktlinjer och Rekommendationer

   

  Föreningsstyrelsen

  Hålla Styrelsemöten minst 3ggr per kalenderår

  Föra protokoll, som via föreningsrepresentanten och sektionerna, vidarebefordras ut till lagen

  Uppdatera en KRIS-plan – i förebyggande syfte.

  Föra protokoll, som via föreningsrepresentanten och sektionerna, vidarebefordras ut till lagen

  Hålla ledarmöten (över sektionsgränserna) minst 2 ggr per kalenderår
  Att göra besök i verksamheten – för att minska eventuella klyftor inom RIK.

   

   

  Sektionsstyrelsen

  Styrelsemöten minst 3 ggr per säsong

  Ledarmöten minst 1 ggr per säsong

  Arbetsbeskrivning med ansvarsområden

  Föräldrautbildning vid säsongsstart – i första hand med de yngsta lagen - se även ”Föräldrar” nedan

  Besök i verksamheten.

   

   

  Lagledaren/Tränaren

  Spelarråd

  Sociala aktiviteter utanför tränings- och matchverksamheten (ansvarig spelarrådet)

    

  Rosersbergs IK: s barn- och ungdomsledare (upp till och med 15 års ålder)  

  Föräldramöten minst 2 ggr per år

  Föräldrarepresentanter och/eller Föräldragrupp kring laget

  Fördelning av arbetsuppgifter kring laget    

  Förälder i omklädningsrum (åtminstone upp till 15 års ålder)

  Föräldrarepresentation vid träningsläger och/eller turneringar med övernattning

  Spelarråd (ett led att uppfostra RIK:s spelare i en demokratisk anda - med föräldrastöd för de yngsta)

  Sociala aktiviteter utanför tränings- och matchverksamheten (ansvarig spelarrådet och föräldragruppen)

  Utvecklingssamtal med spelare (barn och ungdomsverksamheten i första hand) kring frågor om bl.a. individuell målsättning, utveckling och status – minst 1 ggr per säsong. Utvecklingssamtalet kan med fördel delegeras till andra ansvariga inom organisationen kring laget.

   

   

  Föräldrarna

  Närvara så ofta som möjligt vid matcher

  Närvara ett par gånger per säsong vid träning

  Heja på laget genom positiva tillrop och ramsor

  Vara stödjande, intresserade, omtänksamma och förstående

  Vara positiva och uppmuntrande vid förluster

  Ställa krav på uppträdande vid matcher, men inte kräva vinst

  Visa initiativförmåga och hjälp gärna till med pyssel runt laget

  Hjälpa till med att undvika kollisioner mellan skola, laget och andra aktiviteter

  Se till att spelarna alltid meddelar eventuell frånvaro

  Ställa upp och arbeta enligt gällande arbetsschema

  Komma på de föräldramöten som laget anordnar

  Skall, när så är möjligt, vara med i omklädningsrummet efter match, såväl borta som hemma.

  Skjutsa till bortamatcher.

   

   
  Anmälan
  Sociala Medier
  Våra Sponsorer
  Profilguiden
  Nolltolerans
  Gräsroten